Highways UK – Keynote from Graham Bradley of INRIX